Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
obchodní společnosti
Drink Cans Czech s.r.o.
se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha

IČO: 177 30 104, DIČ CZ17730104

e-mail: help@cans.com
pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese cans.com:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. 1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi obchodní společností Drink Cans Czech s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 177 30 104 (dále jen "Prodávající" ) a jinou fyzickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cans.com (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní této Webové stránky.
 2. 1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě musí právnická osoba nebo osoba, která jedná při nakupování zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání, uzavřít před nákupem zboží zvláštní smlouvu.
 3. 1.3.Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze sjednat ve zvláštní smlouvě výhradně v případě, že se použije bod 1.2 výše a/nebo pokud Kupní smlouva není uzavřena prostřednictvím Webových stránek. Odchylná ustanovení v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 4. 1.4.Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. 1.5.Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. 2.1.Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
  2. 2.2.Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné; za jakékoli nároky na náhradu škody, ztráty, škody, poplatky, náklady nebo výdaje vzniklé v důsledku jednání na základě nesprávných údajů zadaných Kupujícím odpovídá Kupující.
  3. 2.3.Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  4. 2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  5. 2.5.Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  6. 2.6.Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   1. 3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky jednotlivých produktů nabízených na Webových stránkách jsou ilustrativní, vyobrazený odstín či rozměry zboží se mohou lišit od skutečnosti.
   2. 3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou poštovného a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   3. 3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové Kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve Webovém rozhraní. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a celková Kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.
   4. 3.4.Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
    2. o rozsahu uzavřené Kupní smlouvy, zejména zda se jedná o jednorázový nákup zboží, nebo o nákup zboží formou opakovaného dodávání zboží dle frekvence či v intervalech zvolených ze strany Kupujícího (dále jen „Předplatné“),
    3. způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).
    5. 3.5.Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
    6. 3.6.Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, Kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady Kupní ceny, případně interval Předplatného, a je pro smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
    7. 3.7.Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
    8. 3.8.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, interval Předplatného, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
    9. 3.9.V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
    10. 3.10.Pakliže je obsahem Kupní smlouvy Předplatné, tj. opakovaná povinnost Prodávajícího dodávat Kupujícímu vybrané zboží ve sjednaném intervalu zvoleném Kupujícím, odpovídá této povinnosti také povinnost Kupujícího opakovaně hradit Kupní cenu za zboží. Součástí Objednávky je pak i sjednaný interval Předplatného, tj. frekvenci v jaké bude Prodávající dodávat Kupujícímu zboží. Kupující je o pravidelném odběru informován vždy nejméně 5 dní před expedicí zboží tak, aby měl Kupující případně ještě možnost případný pravidelný odběr zrušit. Kupující je oprávněn odběr zrušit kdykoli, a to jednoduchým oznámením na e-mail [doplnit] a/nebo v Uživatelském účtu. V případě, že Kupující zruší Předplatné, resp. pravidelný odběr v termínu kratším než 1 den před expedicí zboží ze strany Prodávajícího, je povinen sjednaný objem zboží dle Předplatného expedovaný v nejbližším možném termínu (tj. následující den) převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Ke zrušení Předplatného, resp. opakovaného odběru dochází dnem následujícím po dni, kdy bylo doručeno toto „poslední“ zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující zruší Předplatné v den expedice, je povinen Prodávajícímu uhradit rovněž odstupné ve výši Kupní ceny jedné dodávky zboží dle Předplatného.
    11. 3.11.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
     1. 4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím příslušného platebního systému. Jiné metody úhrady nejsou možné.
     2. 4.2.V případě, že je Kupní smlouva uzavřena jako Předplatné, tj. na opakované dodávky zboží, bere Kupující na vědomí a souhlasí s tím, že platba Kupní ceny je v takovém případě prováděna automaticky opakovaně ke dni dodání zboží Kupujícímu (ať už jeho doručením, nebo vyzvednutím přímo ze strany Kupujícího), a to jejím stržením z platební karty, která byla použita k úhradě Kupní ceny za první dodávku zboží dle Předplatného.
     3. 4.3.Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále "Kupní cenou" v následujících článcích i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
     4. 4.4.Kupní cena je splatná spolu s vytvořením Objednávky.
     5. 4.5.V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
     6. 4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
     7. 4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat; pouze jedna sleva bude aplikována pro jednu Kupní smlouvu.
     8. 4.8.Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
     9. 4.9.Kupující dále bere na vědomí, že úhrada Kupní ceny se může řídit rovněž obchodní či jinými podmínkami provozovatelů platebních služeb, jejichž prostřednictvím je Kupní cena hrazena, a to zejména obchodními podmínkami příslušné banky, jejímž prostřednictvím byl učiněn bezhotovostní převod, a dále také podmínek jednotlivých poskytovatelů platebních brán.
      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
      1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
       1. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i
       2. o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby , které Prodávající fyzicky dodává do Spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých a pravidelných dodávek, a
       3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
       S ohledem nato, že veškeré zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím Webového rozhraní je shora uvedené povahy, odstoupit od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího v zákonné lhůtě 14 dní nelze.
       1. 5.2.Shora uvedeným ustanovením není vyloučeno právo Kupujícího kdykoli uzavřít svůj Uživatelský účet ani právo Kupujícího kdykoli ukončit sjednané Předplatné za podmínek stanovených v čl. 3.10 těchto Obchodních podmínek.
       2. 5.3.V případě, že je prostřednictvím Webového rozhraní nabízeno i jiné zboží a nejedná-li se tak o případ uvedený v čl. 5.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
        1. poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
        2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
        3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
        4. 5.4.V případě odstoupení od smlouvy zašle Kupující na adresu Prodávajícího v jakémkoli formátu, ze kterého je patrná vůle Kupujícího odstoupit od Smlouvy, vrácené zboží a fakturu dokládající zakoupení Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.3 výše.
        5. 5.5.V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím.
        6. 5.6.V případě odstoupení od Kupní smlouvy ve shora uvedené lhůtě vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
        7. 5.7.Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
        8. 5.8.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny v souladu s ust. § 1833 Občanského zákoníku, dle kterého platí, že Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jediné způsoby použití, které jsou povoleny k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností kupovaného zboží, jsou způsoby použití, které by byly povoleny, pokud by si Kupující zboží vyzvedával v kamenné prodejně. Kupující rovněž bere na vědomí, že povaha zboží nabízeného prostřednictvím Webových stránek neumožňuje Kupujícím otevřít uzavřený obal zboží (z hygienických důvodů).
        9. 5.9.V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
        10. 5.10.Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
         1. 6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
         2. 6.2.Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
         3. 6.3.V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
         4. 6.4.Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
         5. 6.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.
          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
          1. 7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
          2. 7.2.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc:
           1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
           2. je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
           3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud takové pokyny či návody existují a jsou potřeba k řádnému užívání zboží.
           4. 7.3.Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
            1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
            2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
            3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
            4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.
            5. 7.4.Ustanovení čl. 7.3 Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.
            6. 7.5.Kupující přitom bere na vědomí, že zboží je zuživatelnou věcí (potravinou) s omezenou dobu trvanlivosti. Na zboží je vždy vyznačena doba trvanlivosti spolu s podmínkami skladování. Nedodrží-li Kupující podmínky skladování, nemá žádná práva z vadného plnění ve smyslu tohoto článku.
            7. 7.6.Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání odpovídající datu použitelnosti anebo minimální trvanlivosti uvedenému na zboží. Projeví-li se vada v průběhu této záruční doby, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje a/nebo byla tato vada způsobena Kupujícím. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v záruční době.
            8. 7.7.Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
            9. 7.8.Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.
            10. 7.9.Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
             1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.8 Obchodních podmínek,
             2. se vada projeví opakovaně,
             3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
             4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
             5. 7.10.Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy (ve smyslu čl. 8.9 Obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná s výjimkou situací, kdy jedinou vadou je estetické poškození obalu zboží. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.
             6. 7.11.Vzhledem k tomu, že Prodávající nemá v současné době fyzickou provozovnu s výjimkou své sídlo, je Prodávající povinen přijmout reklamaci ve svém sídle. Práva z odpovědnosti za vady může Kupující uplatnit také elektronickou poštou na adrese help@cans.com. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
             7. 7.12.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
             8. 7.13.Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.12 Obchodních podmínek může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
             9. 7.14.Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
             10. 7.15.Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
             11. 7.16.Prodávající neposkytuje Kupujícímu nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění záruku za jakost v jiném rozsahu, než v rozsahu definovaném v čl. 7.6 výše.
              DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
              1. 8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
              2. 8.2.Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
              3. 8.3.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou Prodávajícím stanovena.
              4. 8.4.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.
              5. 8.5.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
              6. 8.6.Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
              7. 8.7.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
               DORUČOVÁNÍ
               1. 9.1.Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno, a to i elektronicky.
               2. 9.2.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
               3. 9.3.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.
                10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
                1. 10.1.Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
                2. 10.2.Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
                3. 10.3.Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
                4. 10.4.Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v hlavičce těchto Obchodních podmínek.